شهر کتاب
دختر شینا

۱۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب رایا
دختر شینا

۱۰۰,۰۰۰ ریال

سی بوک
               دختر شینا

۷۰,۰۰۰ ریال

تندیس
دختر شینا

۱۰۰,۰۰۰ ریال

کاروژ
کتاب صوتی دختر شینا

۹۰,۰۰۰ ریال